info

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Door Plastisch Chirurgen. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.


Definities

Wederpartij: klanten, leveranciers, medewerkers, exposanten, cursisten, contacten op sociale media, bezoekers kliniek.

Uitingen: iedere communicatie vanuit Door Plastisch Chirurgen ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge informatie, facebook-meldingen, twitter-berichten, foto’s, drukwerk, enz.

Materialen: foto’s, video-opnamen, reclame- en promotiemiddelen, enz.       

Diensten: behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten.

Producten: door Door Plastisch Chirurgen gebruikte en geleverde producten.


Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Door Plastisch Chirurgen, zoals brand, overstroming, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Door Plastisch Chirurgen, enz.

Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, diensten of materialen te leveren wegens overmacht, dan zal Door Plastisch Chirurgen de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren, zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen. Wederpartij kan geen rechten aan niet-levering op grond van overmacht ontlenen. Door Plastisch Chirurgen is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet-levering op grond van overmacht.


Levering

De uitingen, diensten, producten en materialen van Door Plastisch Chirurgen worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zonder onnodige vertraging. Mochten er niettemin fouten of gebreken bestaan in de door Door Plastisch Chirurgen geleverde diensten en/of producten, dan zullen deze zo spoedig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.


Beëindiging overeenkomst

Indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover Door Plastisch Chirurgen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dit heeft aangevraagd, of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Door Plastisch Chirurgen het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.


Intellectuele eigendomsrechten

Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van Door Plastisch Chirurgen mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Dergelijke toestemming kan alleen worden verleend door Door Plastisch Chirurgen.

Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door Door Plastisch Chirurgen geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van Door Plastisch Chirurgen hetzij van leveranciers van Door Plastisch Chirurgen. Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen.

Indien de wederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het Door Plastisch Chirurgen vrij om dergelijke informatie te gebruiken.


Aansprakelijkheid

Ondanks dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht om alle uitingen, producten en diensten van Door Plastisch Chirurgen juist en volledig aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. Door Plastisch Chirurgen is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door Door Plastisch Chirurgen verstrekte informatie of geleverde producten en diensten, tenzij anders door de wet bepaald.

Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Door Plastisch Chirurgen kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet van Door Plastisch Chirurgen zijn, wordt afgewezen.


Persoonlijke gegevens

De wederpartij gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het elektronisch patiënten dossier) en het mailingbestand van Door Plastisch Chirurgen. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen, etc. De wederpartij geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik. Gebruik van de gegevens voor promotie en reclame vereist afzonderlijke toestemming van de wederpartij. Door Plastisch Chirurgen is verantwoordelijk voor deze digitale bestanden. De rechthebbende heeft het recht om de betreffende bestanden op te vragen, zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor dient schriftelijk, met ondertekening en kopie van legitimatie, een aanvraag worden ingediend bij Door Plastisch Chirurgen.


Prijzen en betaling

De prijzen voor de diensten en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht om de op de website gepubliceerde bedragen aan Door Plastisch Chirurgen te betalen zodra hij/zij overgaat tot aankoop van een product of dienst. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door Door Plastisch Chirurgen voorafgaand aan de aankoop van een product of dienst worden vastgesteld. Indien dit niet is gedaan, dan gaat Door Plastisch Chirurgen ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is hij/zij verplicht het volledige bedrag te betalen. Door Plastisch Chirurgen heeft het recht voor bepaalde diensten (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, dan heeft Door Plastisch Chirurgen het recht de betreffende dienst niet te verlenen.


Klachten

Indien de wederpartij niet tevreden is over een dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Door Plastisch Chirurgen te melden. Mocht het niet mogelijk blijken om de wederpartij in onderling onderleg alsnog tevreden te stellen, dan bestaat er een heldere klachtenprocedure.


Wijzigingen

Het staat Door Plastisch Chirurgen te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

Deel ons op
of
kopiëer onderstaande link

https://doorplastischchirurgen.nl/info/algemene-voorwaarden